พิมพ์
ฮิต: 716

ประวัติการก่อตั้งหมู่บ้านโดยย่อหรือความเป็นมาของหมู่บ้าน

นายวิจิตร  กอบแก้ว   เล่าว่าจากการสืบถามจากท่านผู้รู้หลายคนได้ความว่า แม่เฒ่าทิพย์พร้อมด้วยน้องสาวและญาติพี่น้องลี้ภัยสงครามจากบ้านหาดบักโม แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๘๐ เนื่องจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เกิดสงครามกลางเมือง และเกิดการต่อสู้เป็นเวลา ๑๐๐ กว่าปี ประชาชนถูกเกณฑ์ที่เป็นผู้ชายอายุ ๑๔ – ๑๕ ขึ้นไป จะถูกเกณฑ์ไปรบได้รับความทุกข์ทรมานจากพิษภัยสงครามอย่างมาก ผู้ที่รักความสงบจึงชักชวนอพยพหนีข้ามน้ำเข้ามาฝั่งไทย เดินป่าลัดเลาะล่องมาทางริมแม่น้ำน่าน ลงทางทิศใต้ พบที่ราบรุ่มอันอุดมสมบูรณ์ มีที่ทำมาหากินใกล้แม่น้ำลำคลอง มีหนองบึง จึงช่วยกันเข้ามาบุกเบิกที่ดิน หักล้างถางพง ทำนา ทำไร้ฝ้าย ทำสวนและเลี้ยงโคจำนวนมาก เพื่อใช้งานและใช้เป็นพาหนะ จึงตั้งชื่อว่าบ้านกองโค  ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้น เพื่อประกอบพิธีกรรมตามหลักพระพุธศาสนา  ชื่อวัดกองโค ตามชื่อของหมู่บ้านที่ติดอยู่ และมีเจ้าอาวาส  หลวงพ่อโอ๊ค เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดกองโค

ชาติพันธ์  
    ลาวเวียง

จุดแข็ง มีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่ดีแหละกับการพัฒนาและส่งเสริมกกิจกรรมการท่องเที่ยว และชาวบ้านร่วมมือสามัคคีกันดีมาก
จุดอ่อน ยังเป็นพื้นที่กำลังพัฒนาทางด้านสถานที่ท่องเที่ยว

 

ผลงานหรือรางวัลต่างๆ ที่หมู่บ้านเคยได้รับ

        กลุ่มกองทุนชุมชนดีเด่น