พิมพ์
ฮิต: 940

ตลาดริมน้ำน่านกองโค   
เป็นตลาดที่มีการออกร้านของสภาเด็กแต่ละหมู่บ้าน รวม 12 หมู่บ้าน รวมถึง กลุ่มแม่บ้านในชุมชนตำบลคอรุม ทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นกิจกรรมผ่อยคลายแก่คนในชุมชนและสร้างความสัมผัสแก่หมู่บ้านที่ใกล้เคียง มีลานกิจกรรมชมดนตรี มีการแสดง ของกลุ่มวงดนตรี KorrumUs จะจัดขึ้นทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง ณ บริเวณ ริมแม่น้ำน่านหน้าวัดกองโค ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

 

วัดกองโค
    เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างของหมู่บ้านกองโคในเทศการต่างๆ รวมถึงยังมีที่ว่าการอำเภอเก่าซึ่งเป็นเรือนไม้สักสองชั้นตั้งอยู่บริเวณท้ายวัดมีอายุกว่า70ปี จนได้เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมกองโค และกลายอนุสรณ์สถานในปัจจุบัน